Niepoprawny adres URL.

Brak autoryzacji użytkownika.

Brak uprawnień do zasobów.

Podana strona nie istnieje.

Błąd aplikacji. Spróbuj ponownie.

Moduły oświetlenia awaryjnego

_______________________________________

Moduły oświetlenia awaryjnego są integralną częścią opraw awaryjnych i ewakuacyjnych . Instalacje oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego są urządzeniami przeciwpożarowymi i muszą być zamontowane nie tylko w obiektach użyteczności publicznej, ale także w halach produkcyjnych i magazynach.
Instalacje oświetlenia ewakuacyjnego mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ludzi, co powoduje, że ich parametry techniczne, a przede wszystkim niezawodność, obwarowane są wieloma powiązanymi ze sobą normami.
Dotyczy to zarówno przepisów określających ich właściwości funkcjonalne, jak i parametry oświetleniowe czy elektryczne.


WYMOGI AKTUALNYCH PRZEPISÓW
N a p o d staw i e Roz p o r z ą d ze n i a M i n i st ra s p raw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. „ Wsprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych
obiektów i terenów” (Dz. U. Nr 109 poz.719 z dnia22.06.2010), instalacje oświetlenia ewakuacyjnego są urządzeniami przeciwpożarowymi i muszą być zamontowane
nie tylko w obiektach użyteczności publicznej, ale także w halach produkcyjnych i magazynach. Zgodnie z tym rozporządzeniem wszystkie urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym nie rzadziej niż raz w roku.
Instalacje oświetlenia ewakuacyjnego mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ludzi, co powoduje, że ich parametry techniczne, a przede wszystkim niezawodność, obwarowane są wieloma powiązanymi ze sobą normami.
Dotyczy to zarówno przepisów określających ich właściwości funkcjonalne, jak i parametry oświetleniowe czy elektryczne.
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r (Dz.U. Nr 56 poz.461 z dn. 7 kwietnia 2009 r.) zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§ 181 pkt.7) „Oświetlenie awaryjne należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi wymagań w tym zakresie”. To samo Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmienia minimalny czas działania oświetlenia awaryjnego na 1-dną godzinę.
W Polsce aktualnie najważniejszą normą dotyczącą oświetlenia awaryjnego jest PN-EN 1838:2005 „Zastosowanie oświetlenia- oświetlenie awaryjne”. Norma ta jest tłumaczeniem normy EN 1838, która obowiązuje we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej.
Wymagania zawarte w tej normie określają wartości minimalne, które muszą spełniać systemy oświetlenia awaryjnego. Norma EN 1838 odwołuje się do innych norm, np. EN 60598-2-22, dotyczącej opraw oświetlenia awaryjnego, czy EN 50172, określającej wymagania dla instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Normy te
również zostały przetłumaczone na język polski i zatwierdzone przez Polski Komitet Normalizacyjny.
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. „Wsprawie zasad wydawania dopuszczenia wyrobów”
(Dz.U. Nr85 poz.553) obecnie na wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego wymagane jest „Dopuszczenie CNBOP”. Dotyczy to zarówno opraw autonomicznych jak i
opraw zasilanych z Centralnej Baterii. Koszt wykonania badań na zgodność z normą PN EN 60598-2-22, które są wymagane przez w/w Rozporządzenie i koszt uzyskania
dopuszczenia CNBOP są na tyle wysokie, że producenci opraw oświetlenia awaryjnego muszą dokonać wyboru opraw, które przekażą do certyfikacji. Z tego powodu na
rynku istnieje ograniczona liczba opraw awaryjnych posiadających dopuszczenie CNBOP. Producenci opraw awaryjnych posiadają dopuszczenia głównie na oprawy
kierunkowe i na oprawy typowo awaryjne, głównie ze źródłem światła LED. W związku z tym coraz więcej projektów oświetlenia awaryjnego opartych jest na  wydzielonych oprawach awaryjnych, a coraz rzadziej z zastosowanie opraw dwufunkcyjnych poprzez
zabudowanie w oprawach podstawowych modułów awaryjnych. Taki sposób projektowania oświetlenia awaryjnego jest korzystna z wielu względów, a mianowicie:
- dużo większa niezawodność i powtarzalność opraw awaryjnych wykonanych u producenta, od opraw podstawowych z zamontowanym modułem awaryjnym
- dokładne dane fotometryczne opraw typowo awaryjnych w odróżnieniu od opraw podstawowych z modułem awaryjnym
- dłuższa żywotność akumulatorów w oprawach tylko z funkcją awaryjną, niż w oprawach podstawowych z modułem awaryjnym, w których akumulatory są podgrzewane przez świetlówki
- przejrzystość i niezawodność instalacji zasilającej wydzielone oprawy awaryjne, niż instalacji zasilającej oprawy dwufunkcyjne Na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów i norm można sporządzić listę najważniejszych wymagań dla zaprojektowania nowej lub oceny istniejącej instalacji oświetlenia awaryjnego i ująć je w wytyczne do kontroli awaryjnego oświetlenia awaryjnego:


WYTYCZNE DO KONTROLI OŚWIETLENIA
AWARYJNEGO
1. Obowiązkowe dokumenty, które muszą być
przechowywane przez osobę odpowiedzialną za oświetlenie
awaryjne w kontrolowanym obiekcie:
a) Projekt podpisany przez rzeczoznawcę d/s p.poż.
b) Dziennik oświetlenia awaryjnego
c) Protokół z ostatniego pełnego przeglądu oświetlenia
awaryjnego
ad. a) Projekt powinien identyfikować oprawy awaryjne i
wszystkie komponenty składające się na system
oświetlenia awaryjnego obiektu.
ad. b) Każdy obiekt musi posiadać Rejestr kontroli i testów
systemu oświetlenia awaryjnego. Razem z
dokumentacją systemu i odpowiednimi certyfikatami
ma być przechowywany w obiekcie przez osobę
odpowiedzialną za obiekt i udostępniany dla kontroli
prowadzonej przez upoważnioną osobę.
Rejestr powinien zawierać takie informacje jak:
1) datę odbioru systemu z załączeniem stosownych
świadectw odnoszących się do zmian,
2) datę każdej kontroli okresowej i testu,
3) datę i skrócone szczegóły każdego serwisu,
inspekcji i wykonanego testu ,
4) datę i skrócone szczegóły defektu i podjętych
środków zaradczych,
5) datę i skrócone szczegóły każdej zmiany
wprowadzonej do instalacji oświetlenia awaryjnego,
6) w przypadku używania urządzeń do automatycznego
testowania podstawowe parametry i tryb pracy tego
urządzenia powinny być opisane.
ad. c) Protokół z ostatniego pełnego przeglądu nie może
być starszy niż 12 miesięcy.

2. Wizja lokalna obiektu:
a) Rozmieszczenie opraw awaryjnych doświetlających.
b) Rozmieszczenie opraw kierunkowych
c) Natężenie światła na drogach ewakuacyjnych.
ad. a) Oprawy powinny być umieszczane:
- przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do
wyjścia ewakuacyjnego
- w pobliżu schodów, tak aby każdy stopień był
oświetlony bezpośrednio
- w pobliżu każdej zmiany poziomu
- obowiązkowo przy wyjściach ewakuacyjnych
i znakach bezpieczeństwa
- przy każdej zmianie kierunku
- przy każdym skrzyżowaniu korytarzy
- na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego
- w pobliżu każdego punktu pierwszej pomocy
- w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i
przycisku alarmowego
ad. b) Znak ewakuacyjny musi być bezwzględnie widoczny na drodze ewakuacyjnej z określonej odległości widzenia. Znaki przy wszystkich wyjściach awaryjny wzdłuż dróg ewakuacyjnych powinny być tak podświetlone, aby jednoznacznie wskazywały drogę
ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Z każdego miejsca drogi ewakuacyjnej musi być widoczny co najmniej jeden znak ewakuacyjny.
ad. c) W osi drogi ewakuacyjnej – natężenie oświetlenia E musi wynosić min.1 lx natężenie
oświetlenia musi wynosić min. 5 lx na podłodze w pobliżu punktów pierwszej pomocy, oraz urządzeń przeciwpożarowych i przycisków alarmowych , które nie znajdują się na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej
3. Funkcjonalność systemu oświetlenia awaryjnego.
a) Urządzenia testujące pracę awaryjną.
b) Załączanie oświetlenia awaryjnego.
ad. a) Oprawy awaryjne z własnym zasilaniem powinny być dostarczone z integralnym urządzeniem testującym w celu symulowania awarii zasilania podstawowego - musi istnieć możliwość testowania opraw oświetlenia awaryjnego bez wyłączania zasilania.
ad. b) Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne musi się uruchamiać nie tylko w przypadku całkowitego uszkodzenia zasilania oświetlenia podstawowego, ale również w przypadku lokalnego uszkodzenia takiego, jak uszkodzenie obwodu końcowego.
Te wytyczne muszą uwzględniać projektanci instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w nowo budowanych lub remontowanych budynkach i innych obiektach budowlanych.
Inwestorzy i projektanci muszą również podjąć decyzję, jaki system oświetlenia awaryjnego zastosować w danym obiekcie. Ze względu na wymagania norm PN-EN 50172, nakazujące co najmniej raz w roku kontrolę czasu świecenia, a raz w miesiącu test funkcjonalny wszystkich opraw oświetlenia awaryjnego, w większych obiektach trudno sobie wyobrazić system oświetlenia awaryjnego bez automatycznego testowania i pełnego monitoringu
Zasadniczy podział systemów oświetlenia awaryjnego związany jest ze sposobem zasilania opraw. Oprawy oświetlenia awaryjnego mogą posiadać wewnętrzne źródło zasilania (akumulatory w oprawach) lub być zasilane ze źródła zewnętrznego ( centralna bateria akumulatorów dla wszystkich opraw).
W przypadku oświetlenia awaryjnego dróg ewakuacyjnych, w których wymagane natężenie światła jest na poziomie 1 luksa, o wiele bardziej interesujące są systemy oświetlenia awaryjnego oparte na oprawach z własnym akumulatorem.
Najważniejszą zaletą tych systemów jest rozproszenie bezpieczeństwa na wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego w obiekcie, z których każda przełącza się w tryb pracy awaryjnej niezależnie od innych urządzeń systemu.
Takie rozwiązanie eliminuje największą wadę systemów z centralną baterią, w których każda oprawa awaryjna musi być załączona przez jedno urządzenie – centralną baterię. Wynika z tego, że uszkodzenie centralnej baterii może całkowicie pozbawić obiekt oświetlenia awaryjnego. Taka sytuacja w obiektach działających w systemie całodobowym (hotele,szpitale, itp.) jest niedopuszczalna, ponieważ stwarza zagrożenie dla wszystkich przebywających w nich osób. W dzisiejszych czasach, naznaczonych zagrożeniem aktami terroryzmu, dążenie do rozproszenia bezpieczeństwa jest najważniejszym wymaganiem
stawianym systemom oświetlenia awaryjnego.
To wymaganie idealnie spełniają systemy oparte na monitoringu opraw z własnym akumulatorem. Posiadają one wszystkie zalety systemów z centralną baterią, takie jak
automatyczne testowanie funkcjonalne wszystkich opraw  awaryjnych czy wieloletnia gwarancja na urządzenia i akumulatory, a ponadto eliminują wady centralnej baterii.
Do licznych wad systemów z centralną baterią, oprócz koncentracji bezpieczeństwa na jednym urządzeniu, należy zaliczyć:
• wymóg dodatkowego okablowania zasilającego oprawy awaryjne drogim kablem ognioodpornym
• wysoką cenę zarówno urządzeń jak i akumulatorów
• konieczność wymiany wszystkich akumulatorów równocześnie
Tych wad nie posiadają systemy oparte na oprawach z własnym akumulatorem. Nie wymagają one dodatkowego okablowania zasilającego, gdyż oprawy awaryjne są zasilane
tym samym kablem co oprawy oświetlenia podstawowego. 
Systemy te są dużo tańsze zarówno ze względu na cenę urządzeń jak i okablowania. Ponadto zapewniają one pełną identyfikację uszkodzonych opraw awaryjnych, gdyż każda z
nich ma swój niepowtarzalny adres. Najnowsze rozwiązania tych systemów umożliwiają monitoring wszystkich opraw z dowolnie wskazanego miejsca (np. z siedziby producenta lub inwestora) poprzez łącza internetowe.